شعبه ها

شعب مجموعه غذایی عشایر

شعبه 4
کباب و بریان

خیابان نشاط

۰۳۱۳۲۲۰۷۱۲۳

شعبه 3
رستوران

خیابان آتشگاه

۰۳۱۳۷۷۱۶۵۳۴

شعبه 2
به زودی …

شعبه 1
کباب و بریان
خیابان آتشگاه
۰۳۱۳۷۷۱۹۹۹۳

شعبه 8
کباب و بریان

سه راه سیمین، بلوار کشاورز، بعد از کوچه ۵۸

۰۳۱۳۷۷۶۲۶۲۷

شعبه 7
به زودی …

شعبه 6
آش و حلیم

چهارباغ پایین

۰۳۱۳۲۲۴۲۸۹۲

شعبه 5
کباب و بریان

خیابان کاوه پل ۲۵آبان

۰۳۱۳۴۴۶۸۴۵۲